0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Frystestad betong

Frystestad betong

Frystestad betong

Produktbeskrivning

Då vatten fryser ökar dess volym med 9 % och hårdnad betong som utsätts för fukt och kyla måste klara denna volymökning. Frysning kan även äga rum i kombination med tösalt.

Då volymen ökar pressas vatten till luftfyllda porer vilket inte sker utan motstånd och därför utsätts betongen för inre spänningar. Ju längre avståndet är mellan luftporerna desto större blir de inre spänningarna.

När medelavståndet mellan de luftfyllda porerna överskrider ett kritiskt värde blir motståndet för stort och betongen brister. Denna process kan motverkas genom att isolera den uttorkade betongen mot vatten eller genom att ge betongen egenskaper så att den tål vattnets ökade volym vid isbildning.

Man kan ge betongen dessa nödvändiga egenskaper på två sätt:

Tillverka en tät betong med mycket lågt vct/vctekv. Då ökar man kritiska avståndet mellan porerna samt erhåller en betong som innehåller liten mängd frysbart vatten. Tillsätta en luftporbildare, vilket är den vanligaste metoden. Gidmarks tillverkar frystestad betong med hjälp av båda metoderna och kan från båda våra fabriker leverera betong, som med rätt behandling ger en frostbeständig konstruktion. Förprovning erfordras normalt.

Användningsområden

Frystestad betong är avsedd för utomhuskonstruktioner som kommer att utsättas för upprepad frysning i närvaro av salt och/eller fukt.

Egenskaper

För att erhålla betong med god frostbeständighet krävs först och främst förhöjd lufthalt vilket fås genom inblandning av luftporbildande tillsatsmedel. Dessutom krävs att vct begränsas och att betongen får en noggrann vibrering och efterbehandling.

Betongen finns i olika kvaliteter som uppfyller betongbestämmelsernas minimikrav för betongkonstruktioner utsatta för upprepad frysning både med och utan salt.

Genom provning av frostresistens enligt svensk standard (SS 13 72 44) kan frostbeständigheten verifieras genom att avskalningen från provkroppen efter 56 fryscykler är mindre än angivna gränsvärden. Metoden beskrivs kortfattat i Betonghandbok Material, utgåva 2. Lägre lufthalt än den som anges i SS 13 70 03:2004 5.3 kan användas i en betong som klarar provningen av frostresistens. I så fall säljs betongen under benämningen frystestad, uppfyller exponeringsklass XF4 enligt SS EN 206-1 och verifiering av frostbeständigheten sker genom fortlöpande provning enligt SFF kvalitetsmanual.

Frystestad betong uppfyller i regel kraven på motstånd mot vatteninträngning, vattentät, i och med att den uppfyller definitionen enligt SS 13 70 03:2004 5.5.3.

Hantering och efterbehandling

Vid mottagning på byggplatsen skall man kontrollera betongens lufthalt med kalibrerad lufthaltsmätare. Mätvärden från denna kontroll får i enstaka fall understiga minimivärdet enligt formuleringen i BBK 04 avsnitt 9.2.2. Provningsfrekvens med avseende på lufthalt anges i samma avsnitt.

Betongen härdas med hjälp av vatten eller täcks så att kraven i gällande bestämmelser uppfylls. Enligt BBK 04 kan en konstruktion med krav på frostbeständighet aldrig tillhöra exponeringsklass X0 eller XC1, vilket betyder att membranhärdare inte bör användas på en frostbeständig konstruktion!